Política de privacitat

CIS EVASIO,SL es compromet a protegir la vostra privadesa i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la plana web. Aquesta declaració de privadesa és vàlida per a la plana web https://eradelrafel.com i regula la recollida i l’ús de dades. Acceptant les polítiques de privacitat, consentiu a les pràctiques descrites en aquesta declaració.
 
Qui és el responsable de les dades?
 
L'informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d'aquest lloc web serà tractat per CIS EVASIO,SL en qualitat de responsable del tractament.
CIS EVASIO,SL és el titular d'aquest lloc web, societat domiciliada a ,  Camí de la Peletera 10, AD700 Escaldes Engordany de registre tributari L-715044-V  creada a data 22/02/2021 amb numero. De registre 19951 llibre S-319 Foli 11-20 en virtut de la Llei de societats, d'ara endavant CIS EVASIO,SL
 
Quines dades recollim?
 
En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, LQDP), i amb els reglaments que la desenvolupen, s'informa els usuaris d'aquest lloc web que https://eradelrafel.com només recollirà les dades personals estrictament necessàries per complir amb les finalitats descrites a continuació i que les mateixes es tractaran amb el màxim respecte als principis establerts a la normativa de protecció de dades.
 
 
Recollim cookies?

A les cookies utilitzades per ERA DEL RAFEL no es recull cap dada del client excepte l’acceptació de la política de cookies, en cas de ser acceptada.
 
Amb quina finalitat tractem les vostres dades?
 
CIS EVASIO,SL podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació sempre que vostè en consent part o la totalitat:
Finalitat 1 → Agafem les seves dades personals, Nom, Cognom, adreça, adreça de Mail, NRT, DNI o passaport,  per tal de poder fer la reserva de l’allotjament i per poder realitzar la factura. 
Finalitat 2 → Agafem el seu numero de telèfon per tal de poder contactar amb el client per telèfon o via WhatsApp fins a la seva arribada i durant la seva estància a l’allotjament
Finalitat 3 → Agafem les seves dades personals per tal de traslladar-les a tercers en aquest cas per compliment de normativa legal al sistema del ROAT, Registre Oficial d’Allotjaments Turístics, que està connectat directament amb el Servei de Policia per tal de facilitar les dades de les persones allotjades durant la seva estància.
Finalitat 4 → Les dades facilitades a través de la nostra web seran incorporades amb un fitxer automatitzat amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre informació relacionada que pugui ser del seu interès sobre la nostra Casa Rural i altres.

Quant de temps es conservaran les meves dades?

CIS EVASIO,SL conservarà les seves dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites més amunt. En cas que hi hagi una legislació que obligui CIS EVASIÓ,SL a conservar les seves dades personals, CIS EVASIÓ,SL conservarà les seves dades personals durant dit període addicional, però seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

A qui passarem les vostres dades?

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per a fer-ho. Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre:
 
a) Encarregats de tractament de CIS EVASIÓ,SL que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d’aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi CIS EVASIÓ,SL.
b) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per a les finalitats que s’hi defineixin.  
 
Passarem les vostres dades a països fora d’Andorra?
Per norma general, les vostres dades aquí recollides no es transferiran fora d’Andorra. No obstant, en casos de cooperació internacional amb altres autoritats de protecció de dades, us demanarem el vostre consentiment per a aquestes transferències quan la base legitimadora del tractament sigui el vostre consentiment.
 
De quins drets disposeu?

En compliment de la LQPD i els seus reglaments de desenvolupament, CIS EVASIÓ,SL l’informa que disposa dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l'esmentada normativa.
Per tal d’exercir-los vostè haurà d'enviar una comunicació escrita i signada a l'adreça de correu electrònic info@eradelrafel.com, on haurà d'adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d'identitat per tal que NOM RESPONSABLE pugui comprovar la vostra identitat (les dades aquí adjuntades només es tractaran per la finalitat exclusiva de tramitar els vostres exercicis de drets i s’eliminaran immediatament un cop complerta aquesta finalitat).
Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA). També pot obtenir més informació sobre els drets que l'assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

Puc retirar el meu consentiment?

El consentiment donat per a alguna finalitat específica, pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada. En aquests supòsits CIS EVASIÓ,SL deixarà de tractar les dades personals o, si s'escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 
Amb quines mesures de seguretat protegirem les vostres dades?
 
CIS EVASIÓ,SL li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s'han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar-ne l’alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.
 
Possibles canvis en la política de privadesa?
 
Aquesta política de privadesa és subjecta a eventuals canvis d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d'aquesta Política de Privadesa li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis